POLITIK

BOLIG

STOP SKATTEFRI MILLIONGEVINSTER VED BOLIGSALG OG BEKÆMP ULIGHEDEN PÅ BOLIGMARKEDET

Frie Grønne vil udfase afdragsfri lån og sikre os bedre mod boligbobler ved at nationalisere pengeskabelsen. Desuden vil vi har fokus på boligers understøttelse af et dynamisk og aktivt socialt & kulturelt rum.

Frie Grønne foreslår bl.a. tre indgreb, der skal tæmme boligmarkedet og bekæmpe den ulighed, det skaber og som har betydet, at der er opstået nye klasseskel mellem ejere og lejere, mellem land og by og mellem de generationer, der kom ind på boligmarkedet i tide og dem, der ikke kan komme ind på det i dag.

Gevinsten ved boligsalg skal beskattes

Frie Grønne ønsker først og fremmest, at gevinsten ved boligsalg skal beskattes, hvilket sjældent sker i dag på grund af den såkaldte parcelhusregel, som Frie Grønne helt vil afskaffe .

I Sverige, Norge og Finland beskattes provenu af bolighandler med hhv. 22, 24 og 34 procent. I Tyskland betaler man normal indkomstskat af provenuet fra bolighandel, hvis man har ejet boligen i mindre end ti år.

Det skal vi i Danmark lade os inspirere af, mener Frie Grønne.

Frie Grønne vil ikke allerede nu lægge sig fast på en konkret model, men ønsker, at en given model skal leve op til følgende principper:

  • Skatten skal gøre op med bolighandel som en massiv ulighedsskabende faktor. Det skal ikke bedre kunne betale sig at eje en bolig end at have et almindeligt lønarbejde.
  • Skatten skal være progressiv og samlet set omfordelende.
  • Skatten skal ramme hårdest, når det drejer sig om salg relativt kort tid efter køb.
  • Betalt grundskyld og ejendomsværdiskat skal modregnes ligesom omkostninger til forbedringer af boligen trækkes fra beskatningsgrundlaget

Regler for boliglån skal ændres

Frie Grønne ønsker at ændre hvilke lånemuligheder, der kan tilbydes af banker og realkreditinstitutter. Afdragsfri lån og lån med variabel rente er med til at overophede boligmarkedet, hvilket kunne ses, da introduktionen af den type lån ifølge Nationalbanken stod for over halvdelen af real prisstigningen på boliger i 00’erne.

Derfor vil Frie Grønne inden for en kort tidshorisont gøre det umuligt at låne med afdragsfrihed ligesom lån med variable renter med korte tidsperioder for rentetilpasning skal afskaffes inden for nogle år.

Endelig ønsker Frie Grønne, at pengeskabelsen skal nationaliseres og kun ske i Nationalbanken og ikke i de enkelte pengeinstitutter. Bankernes nuværende kreditmagt har været stærkt medvirkende til at skabe boligbobler og har i øvrigt også givet bankerne en alt for stor magt over samfundsudviklingen og skævvridningen af Danmark.

Nye bygninger i byen skal understøtte det sociale og kulturelle liv

Frie Grønne vil i sin bolig- og bypolitik have et meget enkelt livsprincip for øje. Hvordan understøtter bygningernes arkitektoniske kvalitet og struktur det sociale og kulturelle liv, vi gerne vil se vokse frem imellem de selvsamme bygninger. Desværre foregår byudvikling i dag ofte i den modsatte rækkefølge: Vi bygger vores huse uden tanke for, hvilket fysisk rum der bliver skabt imellem dem. Og så opstår det næste problem: Hvordan får vi dog skabt et lokalt socialt og kulturelt liv på disse ofte vindblæste upersonlige åbne pladser og gader.

Afskaf ghettoloven

Frie Grønne vil afskaffe ghettoloven, som stigmatiserer udsatte borgere, udfordrer retsprincipperne og opdeler mennesker i A og B-hold.