KLIMA

VI SKAL HAVE RESPEKT FOR KLIMAETS PLANETÆRE GRÆNSER

Moderne klimapolitik handler ikke om at gøre noget, men om at gøre nok hurtigt nok. Frie Grønne arbejder for at leve op til Parisaftalens mål og gennemføre en omfattende grøn omstilling af samtlige samfundets sektorer, der er i tråd med videnskabens anbefalinger. Vi er først tilfredse, når vi har skabt et samfund, der respekterer klimaets planetære grænser.

LÆS HELE VORES KLIMAUDSPIL MED 150 FORSLAG HER

Al politik er klimapolitik

Økosystemer i balance er grundlaget for al liv. De planetære grænser skal være bundlinjen for hvordan vi indretter vores liv. Det vil sige, at vi skal forandre vores samfund fuldstændigt grundlæggende, så vi lever i pagt med naturen og ikke ødelægger den for hver dag vi lever og dermed trækker tæppet væk under os selv. Man kan ikke fucke med naturens grænser – derfor er al klimapolitik, der ikke anerkender dette, bare en fortsættelse af business as usual og ikke god politik. Klimahandling hænger derfor også sammen med socialpolitik, boligpolitik, finanspolitik, udenrigspolitik osv. Derfor mener vi selvfølgelig også, at vi skal tage meget mere ansvar som et lille privilegeret land i Norden og slå hockeystaven ihjel en gang for alle. Derfor er vi nødt til at se reelle reduktioner nu og her. Ikke i morgen. I dag.

Vi skal have en klimalov 2.0.

Den nuværende klimalov er utilstrækkelig og giver et ufuldstændigt billede af Danmarks drivhusgasudledninger . Det skyldes særligt, at vi ikke medregner, at store dele af vores CO2-udledende produktion foregår i udlandet og er knyttet til vores forbrug gennem vores import af varer fra andre lande. Ligeledes tæller afbrænding af biomasse og udledninger fra store dele af international transport og flyrejser, som vi er ansvarlige for, heller ikke med i det store drivhus-gasregnskab, som opgøres i den nuværende klimalov. Men klimaet er ligeglad med nationale grænser og regnemodeller. Hvis vi skal have nogen chance for at minimere temperaturstigningerne, så skal vi tage et meget større ansvar – særligt lande i den rige, vestlige del af verden, som historisk set har udledt allermest og som i dag har de bedste forudsætninger for faktisk at reducere vores aftryk og stadig opretholde gode og værdige liv. Derfor skal vi tage ansvar for alle vores udledninger – ikke kun de territoriale. Frie Grønne vil indregne alle udledninger for at få et bedre og mere retvisende billede af Danmarks reelle klimaaftryk i vores klimalov. Ligesom vi har et national klimamål, skal vi have et reduktionsmål for danske udledninger, der er knyttet til vores forbrug, men som ikke sker i Danmark .

Frie Grønne tror ikke på utopiske tech-fix

De fleste andre partier på Christiansborg tror på at teknologiske fiksfakserier og business as usual skal redde klimaet og sikre en grøn fremtid. Det er den nye skattereform et bevis på. Der skal ca. 40 % af alle reduktionerne fra en CO2skat komme fra at sætte filtre på virksomhedernes skorstene og derved fange CO2’en inden den kommer ud i atmosfæren .

CO2-fangst-teknologierne er dog ekstremt umodne, usikre og lægger beslag på en enorme mængder af energi. Derudover er teknologierne en sovepude for den grønne omstilling, da den tillader virksomheder og store udledere at fortsætte business as usual og fortsat afbrænding af fossile brændsler, hvis bare de putter et filter på deres skorsten. Men det er fossile brændsler, der slet ikke skal hives op ad undergrunden og slet ikke skal brændes af i første omgang. I værste fald står teknologierne decideret i vejen for den grønne og nødvendige omstilling af vores samfund. I Frie Grønne mener vi, at det er fuldstændigt uansvarligt at satse på usikre og energikrævende fremtidsteknologier for at gå i nettonul .

Én måde at sikre, at vi får reelle reduktioner og ikke fejlagtigt slår os fast på en helt forkert klimastrategi, hvor omstillingen ikke sker ved reelle reduktioner, omstilling og nedgang i produktion, men ved fluffy ord og talgætteri i politiske aftaler, er at stoppe vores paniske satsning på CO2-fangst-teknologier. Helt konkret foreslår vi bl.a. at vi skal fratrække de ”negative udledninger” opnået ved fangst og lagring af CO2 fra egentlige reduktioner i klimaregnskabet så vi faktisk foretager de strukturelle forandringer og den samfundsomvæltning, der er nødvendig for at leve vores liv inden for planetens grænser .

At stoppe noget betyder at starte noget andet

Vi vil gerne lukke Aalborg Portland. Vi kæmper også for at reducere den animalske produktion og svinefabrikkerne rundt om i landet. Det er nemlig enormt belastende virksomheder, som fører krigsførsel mod naturen og som er centrale drivers for vores sundheds-, biodiversitets- og klimakriser.

Samtidigt giver det plads til, at grønne alternativer kan vokse sig frem. F.eks. har bæredygtige byggematerialer vildt svært ved faktisk at være en god forretning, fordi det er meget billigere at købe mineraluld fra Rockwool, selvom det har et enormt højt klimaaftryk. Aalborg Portland får kæmpe skatterabatter, selvom det er landets absolut mest udledende virksomhed. Det betyder at alle muligt mindre virksomheder, som faktisk tager den grønne omstilling alvorligt, udkonkurreres af de klimabelastende virksomheder, og så er der ikke plads til den nødvendige forandring.

På samme måde er flæskestegen i supermarkedet helt absurd billig i forhold til at købe sunde grøntsager hos sin lokale landmand, der er dyrket med regenerative metoder. Det skyldes bl.a. at vi med EU’s landbrugsstøtte subsidierer det fossiltunge og miljøskadelige landbrug frem for den madproduktion, der faktisk sker i overensstemmelse med naturen i stedet for på bekostning af den.

Danmarks globale ansvar – klimaretfærdighed som rettesnor

Klimakrisen er i bund og grund en uretfærdighedskrise og en ulighedskrise. De rigeste er dem, der eskalerer klimakollapset historisk og stadig den dag i dag. Samtidigt er det dem, der har allermindst og er allermest sårbare, der rammes allerhårdest. Det gælder særligt det globale syd. Klimakollapset forværrer allerede eksisterende uligheder og uretfærdigheder. FN anslår at ca 3,5 mia mennesker lever i udsatte regioner i verden og kan karakteriseres som sårbare over klimaforandringerne.

Danmark har et enormt moralsk og historisk ansvar for klimakrisen. Klimaretfærdighed på både mikro- og makroniveau skal være i højsædet for al vores klimapolitik. Det betyder bl.a. at Danmark selvfølgelig skal betale vores retfærdige andel af den klimagæld, vi sammen med verdens rigeste lande har forpligtet os til. Den skal gives som bl.a. faktisk ny og reel klimabistand på sammenlagt 30 mia. kr. mellem 2020 og 2025 . Vores udviklingsbistand skal sættes op, og skal ligesom vores internationale engagement generelt bakke op bl.a. om småbønders rettigheder i det globale syd og for udbredelsen af madsuverænitet . Vores internationale engagement skal bakke op om civilsamfundets kamp for deres rettigheder frem for at gå til erhvervsfremstød for danske virksomheder.

At vores overforbrug på denne side af jorden driver andre mennesker på flugt fra deres hjem, fordi deres livsgrundlag forsvinder, er et uomtvisteligt faktum. Derfor skal vi selvfølgelig også tage et større humanitært ansvar i klimakrisen ved at tage imod flere folk på flugt. Det kan bl.a. ske ved at give humanitær opholdstilladelse til folk, som flygter fra klimaforandringerne, som vi tidligere har foreslået.

I Frie Grønnes øjne hænger klimakampen tæt sammen med den anti-racistiske kamp og et opgør med neokolonialismen og ulighedsskabende politiske og økonomiske strukturer. Derfor mener vi selvfølgelig også at den økonomiske gæld, som mange udviklingslande har til de rigeste lande og internationale institutioner skal annulleres , så de faktisk kan investere i deres egen befolkning og grøn omstilling i stedet for at bruge deres økonomi på at betale af på gamle lån til de rigeste økonomier i verden.

Vi skal have et bæredygtigt energiforbrug og –forsyning

Fremtidens energi skal være fri, ren og grøn og bruges med omtanke.

Vi skal lukke for udvinding af olie og gas i Nordsøen allerallersenest i 2030. Gerne meget før.

Vi skal stoppe al fossil infrastruktur. Dvs. stop for gasrøret til Nordic Sugar på Lolland og for Baltic Pipe. Enhver krone, der er brugt på fossil energi, er en krone, der ikke er brugt på grøn omstilling.

Vi står i en ekstraordinær situation – klimakollaps og russisk invasion af Ukraine – det kræver ekstraordinære svar. I modsætning til de fleste andre partier på Christiansborg, så mener vi i Frie Grønne ikke, at alternativet til russisk gas er at importere mere gas fra andre lande som f.eks. USA, Algeriet og Saudi Arabien. Al gas er fossilgas. Vejen væk fra russisk gas skal gå hånd i hånd med klimakampen. Derfor skal vi skrue ned for vores energiforbrug . Vores energiforbrug er enormt højt, og vi kan sagtens, sagtens skrue ned.

Frie Grønne mener at energibesparelser og energieffektivisering skal stå i centrum for al udvikling i vores energiforsyning og –planlægning. Vi skal have energieffektiviseringsplan med nationale bindende mål for energiforsyning fra vedvarende kilder henimod vores nettonulmål.

Energi er ikke en uendelig ressource, og selv det, vi betegner som vedvarende energi, kræver materielle ressourcer, der påvirker vores klima og miljø negativt. Derfor skal vi også reducere vores brug af biogas til det absolut minimale, da det ellers risikerer at låse os fast i en høj animalsk landbrugsproduktion. I bund og grund er det en klimafælde bare at blive ved med status quo og udbygge energiproduktionen helt enormt og tro at hvis bare vi alle får elbiler, så er alt godt.

En grøn transportsektor

Vi skal bevæge os mindre, og det, vi skal bevæge os skal ske på helt anderledes måder end i dag. Det betyder et opgør med privatbilismen og meget bedre forbindelse mellem cykleri og offentlig transport. Fossiltransport skal udfases snarest. Færre biler og billigere og bedre kollektiv transport. Ikke flere og bredere motorveje eller broer, men færre motorvejsspor og generelt lavere fartgrænser.

Bedre forhold for cyklister ved flere og bredere cykelstier og kørselsfradrag for cykleri i stedet for bilkørsel. Flere delebiler og forbud mod indenrigsflyvning.

Atomkraft

Frie Grønne går ikke ind for atomkraft. Vi skal dække vores energibehov ved at reducere selve energiforbruget kraftigt, samtidigt med at vi skal dække det tilbageværende energibehov med vedvarende energikilder som sol, vind og geotermi.

Atomkraft er for dyrt, for langsomt og for usikkert til at vi kan satse på den. Vi har et eksisterende forsyningssystem, som vi skal bygge videre på. Det giver praktisk set heller ingen mening at begynde at omlægge vores energisystem til atomkraft eller bygge ny infrastruktur, der skal fremme den.