LGBTQI+

Frie grønne  – Danmarks nye Venstrefløjsparti er et frihedselskende parti, som går ind for maksimal selvbestemmelse til den enkelte borger så længe den enkelte borgers individuelle frihedskrav ikke enten begrænser andre borgere eller fællesskabet.

Frie Grønne er et feministisk parti – det er del af vores identitet, at vi vil sætte f.eks. omsorg centralt og gøre op med vækstparadigmet. Vi tror på, at mennesker, der vokser op i tryghed og som oplever at blive respekteret, som dem de er, er de bedste medborgere. Respekt betyder også, at der til tider skal skabes særlige lovgivningsmæssige initiativer, for at stille borgere, som er forskellige og har forskellige behov, lige i retten til f.eks. at stifte familie.

Disse værdier skal gennemsyre Frie Grønnes LGBTI+ politik:

Frihed, Feminisme, Omsorg, Respekt, Kreativitet, Progressivitet, Mod.

Frie Grønne ønsker, at der, ved en kommende grundlovsændring indskrives en generel beskyttelse mod diskrimination pga. seksualitet, kønsidentitet eller kønsudtryk.

Frie Grønne ønsker en lov, som siger, at det i Danmark er forbudt at diskriminere pga. seksualitet, kønsidentitet eller kønsudtryk og at der ikke må findes lovgivning, som stiller LGBTI+ borgere ringere end andre borgere.

Frie Grønne ønsker nedsat en LGBTI+ kommission med deltagelse af LGBTI+ organisationer, som har som kommissorium at identificere og fjerne al lovgivning i Danmark, som diskriminerer LGBTI+ personer.

Indtil dette sker på helt overordnet plan, ønsker Frie Grønne:

Internationale Konventioner

Frie Grønne ønsker, at Danmark respekterer og sikrer fuld implementering og inkorporering af internationale konventioner (Børnekonvention, Flygtningekonvention, Menneskerettighedskonvention, Istanbulkonvention m.fl.), som vi har underskrevet, da disse har direkte indflydelse på familiers og børns rettigheder.

Krop, autonomi og nøgenhed

Frie Grønne ønsker, at der i det offentlige rum sikres størst mulig frihed til at definere egne grænser. Dvs. at man ikke kan pålægge andre personer at tildække sig, og at man heller ikke kan påduttes krav om nøgenhed f.eks. i forbindelse med omklædningssituationer.

Det skal pålægges alle offentlige institutioner med omklædningsfaciliteter at sikre, at der både er mulighed for fællesbad og aflukkede kabiner, så enhver selv kan vælge.

Fra ægteskab til registreret partnerskab for alle

Frie Grønne ønsker at ligestille partnerskabsdannelser. Derfor ønsker vi at adskille ægteskabet fra dets juridiske konsekvenser og give enhver borger ret til at registrere sit partnerskab. Et registreret partnerskab skal medføre alle de juridiske rettigheder, som i dag gælder for et ægteskab.

Frie Grønne ønsker som konsekvens heraf at partnerskaber med juridisk retsvirkning finder sted i et sekulært, civilretligt rum, således at personer som ønsker det, kan indgå et registreret partnerskab på f.eks. rådhuset, hvorefter det står ethvert partnerskab frit for at lade sig vie eller deres partnerskab religiøst velsigne i det trossamfund, man ønsker.

Anerkendelse af flere end to juridiske forældre 

Frie Grønne ønsker at yde danske familier så høj grad af frihed, som muligt og at sætte familierne fri til at danne sig selv. Staten skal blande sig så lidt som muligt.

Frie Grønne vil gøre op med enhver forestilling om, at der findes rigtige og forkerte familier.

Frie Grønne ønsker at tilpasse lovgivningen til den virkelighed, der er i samfundet og den rigdom af familiedannelser som, vi ved, eksisterer.

Frie Grønne ønsker, at flere end to forældre (uanset køn) kan registrere sig som juridiske forældre til et barn på dettes fødselsattest, uden at dette forudsætter stedbarnsadoption.

Køns- og minoritetsforskning

Frie Grønne er altid optaget af, at benytte eksperters viden i politikudvikling. Efter Frie Grønnes opfattelse mangler der massivt viden på køns- og minoritetsområdet, hvorfor Frie Grønne ønsker, at der oprettes et nationalt forskningscenter for Køns- og Minoritetsforskning, samt sikres, at der på alle almene danske universiteter udbydes køns- og minoritetsstudier.

Transpersoner

Frie Grønne ønsker, at transpersoner, i lovgivningen, i videst muligt omfang, gives retten til at bestemme over egen identitet, krop og behandling. Dette indebærer at transpersoner skal omfattes fuldt ud af Informeret samtykke og behandlingsgarantier.

Transpersoner skal som led i det informerede samtykke sikres ret til tilbud/valg om nedre kirurgi i udlandet, da antallet af operationer i Danmark ikke sikrer den fornødne ekspertise

Frie Grønne ønsker at transpersoner selv skal have ret til at bestemme omfanget af deres behandling og ikke mødes af krav om gennemførelse af såkaldt “fuldt kønsskifte”, men til gengæld tilbydes behandling i det omfang, de selv ønsker.

Transpersoner er pr 1. januar 2017 fjernet fra listen over psykiske sygdomme. Som konsekvens heraf ønsker Frie Grønne, at de psykiatere, som pt. er del af de multidisciplinære teams skal udtræde af teamet.

Transpersoner skal have adgang til psykiatriske behandlingstilbud på lige fod med Cis-personer, men psykiatrisk udredning/vurdering skal ikke være del af eller forudsætning for kønsbekræftende behandling.

Frie Grønne ønsker, at transpersoner genvinder adgang til hormonbehandling hos praktiserende læger og udenom den CKI og de multidisciplinære teams, ligesom det var tilfældet før 2013.

Frie Grønne ønsker en omstilling af CPR-nummer systemet, således at det ikke er underlagt en binær kønsopfattelse, og således at CPR-numre udleveres fortløbende efter fødselsdato og ikke er kønsdefinerende. Indtil dette opfyldes skal der være fri og uhindret adgang til juridisk kønsskifte for transpersoner, idet dette af Frie Grønne opfattes som en løsning på et strukturelt skabt problem qua det binære CPR-system.

Så længe det binære CPR-system opretholdes, ønsker Frie Grønne, at transpersoner under 18 år skal sikres adgang til juridisk kønsskifte uden karensperiode og uden aldersbegrænsning. Det skal sikres, gennem lovgivning eller retskrav, at alle oplysninger tilknyttet til det CPR-nummer der afgives, sikres og overføres til det nye CPR-nummer.

Juridisk kønsskifte for børn under 18 år skal ske med forældresamtykke og efter alderssvarende juridisk og social rådgivning

Frie Grønne anser det endvidere som uhensigtsmæssigt, at CPR-nummer systemet er binært, fordi det dermed ikke – uanset juridisk kønsskifte, har mulighed for at rumme non-binære personer. Frie Grønne ønsker, at der på alle identitetspapirer skabes en mulighed for en kønsneutral markør, f.eks. et X.

Unge transpersoner skal desuden, på lige fod med cispersoner, have adgang til behandling med pubertetsudsættende hormoner, indtil de er gamle nok til at tage stilling til, om de ønsker kirurgi eller anden behandling.

Interkøn

Frie Grønne ønsker at kønskarakteristika eksplicit anerkendes som en forbudt diskriminationsgrund i anti-diskriminationslovgivning.

Frie Grønne ønsker at sundhedsfagligt personale uddannes i variationer i kønskarakteristika, og der skal stilles krav om indsamling af disaggregerede data om diagnoser af alle medfødte, atypiske variationer i kønskarakteristika samt de operationer, der årligt finder sted i forbindelse med disse diagnoser. Det skal således sikres, at data om behandling af personer med medfødte, atypiske variationer i kønskarakteristika indsamles årligt og offentliggøres i samlet form.

Frie Grønne ønsker, at der skal udvikles og implementeres en rettighedsbaseret sundhedsprotokol for mennesker med medfødte, atypiske variationer i kønskarakteristika.

Frie Grønne ønsker at Danmark skal leve op til forpligtelsen om at fjerne skadelig praksis baseret på kønsstereotyper.

HIV-smittede som donorer

Frie Grønne ønsker, at HIV-smittede personer skal ikke stilles ringere end andre i forbindelse med familiedannelse. Således skal personer med forældreønske, som ikke lever sammen, ikke stilles ringere i det offentlige system end andre forældre, der har behov for hjælp til at opnå graviditet.

Hvis individer kommer ind på sygehuset med ønsket om at få assistance til at opnå graviditet er ingen af dem at opfatte som donor, men som ligestillede forældre – uanset køn, kønsidentitet, seksualitet eller sygdomsstatus.

HIV-smittedes adgang til forsikringer, lån mv.

Frie Grønne ønsker, et forbud mod at diskriminere HIV-smittede i forhold til erhvervelse af forsikringer, lån el. lign ydelser, med begrundelse i deres HIV-status.

Etisk Råd (Repræsentation)

Etisk Råd udtaler sig i mange spørgsmål, som kræver indsigt i minoritetspersoners liv og familier. Det er derfor afgørende, at Rådet i sin sammensætning afspejler samfundets mangfoldighed.

Frie Grønne ønsker at der – evt. udover de nuværende medlemmer – udpeges medlemmer af rådet, som kan repræsentere særlige grupper, herunder LGBTI+ personer, Personer med nedsat kropskapabilitet eller andre handicaps, minoritetsetniske personer og at det i det hele taget sikres, at rådet har en repræsentationsspredning.

Udviklings- og udenrigspolitik (LGBTI+)

Frie Grønne ønsker, at minoritetsspørgsmål er en central del af dansk udviklings- og udenrigspolitik, men LGBTI+ personer eller andre minoriteter må aldrig blive spillebrikker i det udenrigspolitiske spil og benyttes som undskyldning for at inddrage f.eks. udviklingshjælp. Gør man det, risikerer man at udsætte de pågældende personer for yderligere risiko.

Civilsamfundet, herunder LGBTI+ organisationer, skal søges styrket, bl.a. gennem øgede fundingmuligheder gennem UM, DANIDA og de danske repræsentationer i udlandet.

Danmarks skal være parat til at give særlig beskyttelse, herunder asyl, til personer som er i fare, fordi de identificerer som LGBTI+ personer. 

Dobbeltdonation

Frie Grønne ønsker adgang til dobbeltdonation (dvs. hvor både æg og sæd er doneret) uanset medicinsk indikation.

Surrogati

Frie Grønne ønsker at alle, som har drømmen om at blive forældre, får mulighed herfor. Derfor ønsker vi, at surrogati skal være tilladt i Danmark og tilbydes gennem det offentlige sundhedstilbud.

Frie Grønne ønsker, at det skal være lovligt for danskere at benytte surrogati i udlandet under forudsætning af at surrogatværtens sociale forhold og rettigheder sikres, og at dette er underlagt en statslig eller anden kontrol, eksempelvis via fælleseuropæiske regler.

Surrogati skal ske via dobbeltdonation.

For at sikre surrogatværterne, vil Frie Grønne arbejde for et fælleseuropæisk certificeringsprogram, således at surrogatværterne stilles bedst muligt såvel økonomisk, som socialt.

Adoption

Frie Grønne ønsker at respektere FNs børnekonvention i forbindelse med adoptioner og i denne forbindelse særligt:

Artikel 7, stykke 1. ”Barnet skal registreres umiddelbart efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn, ret til at opnå et statsborgerskab og, så vidt muligt, ret til at kende og blive passet af sine forældre”. (Vores fremhævelse)

Samtidig anerkender Frie Grønne også at der er tilfælde, hvor opfyldelsen af konventionen udelukkende kan opfyldes gennem adoption af barnet – nationalt eller transnationalt. I de tilfælde skal det sikres, at barnet kender sin oprindelse og har mulighed for at søge information om sin sag.

Frie Grønne anser ikke adoption (hverken national eller transnational) som en ret, voksne har, men som en måde at anerkende og implementere børns ret til at vokse op i en familie og blive passet af deres forældre.

LGBTI+ kommission skal identificere og fjerne al diskriminerende lovgivning

Frie Grønne ønsker nedsat en LGBTI+ kommission med deltagelse af LGBTI+ organisationer, som har som kommissorium at identificere og fjerne al lovgivning i Danmark, som diskriminerer LGBTI+ personer.

Derudover ønsker Frie Grønne, at der ved en kommende grundlovsændring indskrives en generel beskyttelse mod diskrimination pga. seksualitet, kønsidentitet eller kønsudtryk.