POLITIK

FAMILIEPOLITIK

MAKSIMAL SELVBESTEMMELSE TIL DEN ENKELTE BORGER

Frie Grønne er et frihedselskende parti, som går ind for maksimal selvbestemmelse til den enkelte borger, så længe den enkelte borgers individuelle frihedskrav ikke enten begrænser andre borgere eller fællesskabet.

Frie Grønne er et feministisk parti – det er del af vores identitet, at vi vil sætte f.eks. omsorg centralt og gøre op med vækstparadigmet. Vi tror på, at mennesker, der vokser op i tryghed og som oplever at blive respekteret, som dem de er, er de bedste medborgere. Respekt betyder også, at der til tider skal skabes særlige lovgivningsmæssige initiativer, for at stille borgere, som er forskellige og har forskellige behov, lige i retten til f.eks. at stifte familie.

Frie Grønne er et progressivt parti, som har modet til at tænke løsninger, som ligger ud over de gængse. Vi er modige nok til at begynde forfra på et område og gentænke det fundamentalt, fremfor at lappe på eksisterende løsninger.

Disse værdier gennemsyrer Frie Grønnes familiepolitik:

Frihed, feminisme, omsorg, respekt, kreativitet, progressivitet, mod.

Frie Grønne ønsker at bryde fri fra hamsterhjulet og give familier mulighed for at bruge mere tid med hinanden og passe på sine nærmeste med kærlighed og omsorg.

De vigtigste omsorgspersoner for børn er deres forældre. Det er forældrene og børnenes omsorgspersoner, som er hovedansvarlige for børnenes opdragelse, trivsel og udvikling, og derfor skal vi som samfund give forældrene mulighed for at udføre deres kerneopgaver, såsom at ruste barnet til et stærkt voksenliv.

Derudover ønsker Frie Grønne, at der ved en kommende grundlovsændring indskrives en generel beskyttelse mod diskrimination pga. seksualitet, kønsidentitet eller kønsudtryk.

Familien har i 2022 mange forskellige former, og det er helt afgørende, at vi som samfund anerkender og understøtter de familier, der indretter sig anderledes end den traditionelle kernefamilie.

Familie- og seksualoplysning

Frie Grønne ønsker at styrke familie og seksualoplysning i skolerne, således at alle skolelever skal have timesat familie- og seksualoplysning fra 0. klasse til 3.G med inddragelse af emner om seksuelle og kønsmæssige minoriteter og kønsudtryk. Undervisningen skal være normkritisk og udføres af uddannede lærere.

Frie Grønne ønsker familie- og seksualoplysning gjort obligatorisk på læreruddannelserne, og der skal sikres løbende videreuddannelse af lærere, således at alle lærere har forudsætningen for at udføre en relevant, opdateret, inkluderende og normkritisk familie- og seksualundervisning.

Frie Grønne ønsker at familie- og seksualundervisning skemasættes, så alle elever får, hvad der svarer til 1 uges årlige familie- og seksualundervisning, som kan ligge samlet som et temaforløb eller som timer i det faste skema.

Fødselsregistrering

Frie Grønne ønsker at registrering af fødsel og navngivning i hele landet flyttes over i den civile administration via kommunernes borgerservice.

Frie Grønne ønsker desuden at de officielle navnelister over godkendte drenge-, pige og kønsneutrale navne opgives og at forældre får maksimal frihed til at navngive deres børn, som de ønsker, under hensyntagen til at enkelte navne kan være stigmatiserende for et barn.

Barselsregler

Frie Grønnes ønsker at overkompensere fødende personer og deres evt. partnere, som udfører en samfundsmæssigt attraktiv gerning gennem graviditet, fødsel og barsel, således at et barn har ret til at dets forældre (Uanset antal) tilsammen har ret til 6 ugers barselsorlov før termin og ét år efter barnets fødsel. Det er op til familien selv at beslutte, hvem der skal tage hvilken del af barslen, men personen på orlov kompenseres/betales med 110% af sin løn uden pension i orlovsperioden.

Indtil dette er på plads, støtter Frie Grønne øremærket barsel.

Familieretshusene

Frie Grønne ønsker at der skal tildeles flere midler til familieretshusene, så det er muligt at nedsætte sagsbehandlingstiden.

Frie Grønne ønsker tillige, at der skal laves mål for repræsentation og diversitet i medarbejdergruppen, som har den borgernære behandling, således at f.eks. kønsbias eller kulturelle bias mindskes i sagsbehandlingen.

Forældres ligestilling

Frie Grønne ønsker at alle borgere behandles lige og retfærdigt i forbindelse med familiesager og at kønsligestilling er et fundamentalt princip i sagsbehandlingen i forbindelse med familiesager. Vi mener, at børn har lige meget ret til alle deres forældre, og at det er barnets/børnenes tarv og behov der skal sættes i centrum frem for forældrenes. Udgangspunktet må altid være, at det er barnets ret til alle sine forældre, der er udgangspunktet, og at barnets tarv tages alvorligt.

Skilsmisselovgivning og forældres retsstilling i forbindelse med disse

Frie Grønne ønsker at alle juridiske forældre, uanset køn eller biologisk tilknytning har samme rettigheder i forbindelse med skilsmisse og tildeles ens samvær med deres barn/børn afh. af antallet af juridiske forældre. Under sagsbehandlingen i Familieretshuset er udgangspunktet et ligeligt fordelt samvær.

Kun hvis HELT særlige og alvorlige forhold gør sig gældende, kan en forældre få begrænset sit samvær med barn/børn, og hvis denne sanktion iværksættes, skal der være en klar og hurtig ankeprocedure. I ankeperioden skal det lige fordelte samvær fortsætte.

Fritidsaktiviteter og betaling herfor

Frie Grønne ønsker at alle børn i Danmark – uanset asylstatus eller andre sociale forhold skal sikres adgang til mindst en ugentlig, gratis fritidsaktivitet, det være sig sport eller anden aktivitet.

Tilsvarende og herudover skal alle børn i Danmark have tilbud om at lære at spille et instrument gennem et landsdækkende, kommunalt, gratis musikskoletilbud.

Børns sygedage

Frie Grønne ønsker at lade sygedage følge barnet, således at hvert barn har ret til 3 sammenhængende sygedage pr. sygdomsperiode, sammen med en voksen, som udover

forældrene også kan udvides til at gælde for andre omsorgspersoner.

Hjemmepasning

Frie Grønne mener, at familier kan passe deres børn, ældre og slægtninge med handicap mindst lige så godt som staten kan. Vi vil derfor gøre det muligt at få tilskud til at passe sine nærmeste i alle landets kommuner. Vi vil samtidig også give tilskud til, at forældre kan hjemmeundervise deres børn. Pengene skal følge barnet/borgeren, så man kan tilvælge den mest optimale ordning for individet.

Minimumsnomeringer

Vi mener, at når Danmark kun er blevet økonomisk rigere og rigere, så skal den rigdom selvfølgelig afspejle sig i kvaliteten af vores statslig børnepasning. Hver kommune skal have midlerne til at vurdere og bestemme, hvor mange pædagoger deres daginstitutioner har brug for, med et minimumsniveau.
Vi skal også sikre, at Danmark har uddannede pædagoger nok, som børneinstitutionerne kan ansætte. Derfor skal vi prioritere at undersøge, hvordan vi gør det mere attraktivt at tilvælge pædagoguddannelserne.

25-timers arbejdsuge

Vi mener, at livet er andet end arbejde og vækst. Der skal være råd til at holde fri og bruge tid på andet såsom familielivet. Vi skal ikke arbejde os selv så trætte, at vi er drænet så snart vi kommer hjem. Vi har et usundt samfund, hvis forældre ikke har overskud til deres børn, hvis man ikke har tid til at besøge sine forældre, eller hvis man må opgive selv at tage vare på sin søster med handicap.
Vi opfordrer fagforeninger og virksomheder til at arbejde på at reducere arbejdstiden. Vi har set flere konkrete eksempler på, at produktiviteten ikke falder i virksomheder, hvor arbejdstiden reduceres.