Kompromisløs
grøn handling

– på et bagtæppe af 30 års
klima- og naturpolitisk fiasko

Visioner
for en holdbar fremtid

—  Frie Grønne vil bryde med status quo.

—  Frie Grønne vil sætte en ny retning for Danmark.

—  Vi ser for os en verden, hvor mennesket lever med og i naturen – uanset, hvor vi er og går. Vi ser for os en verden, hvor vi har jord under neglene, kartofler i bedene og slyngplanter på facaderne. Vi ser for os grønne tage, asfalt brudt af spirende liv og tæmmede mennesker såvel som tæmmet natur sluppet fri på ny.

—  Vi ser for os en fremtid, hvor alt igen er ét, hvor naturen ses som begyndelsen og mennesket blot en bestanddel. For vi ved, at honningbien, at klokkefrøen, at nattergalen, at lyngen, at hvidtjørnen, at bøgen, at spidsmusen, at ræven, at uglen, at havet, himlen og alt imellem bærer en flig af vores skæbne med sig. Og vi ved, at vi bærer deres skæbner med os.

—  Vi ser for os en fremtid, hvor vi spiser, hvad der er, når det er der. Hvor vores mad gror i egen have og i dansk muld. Vi vil en verden, hvor tomaterne modnes på stænglerne, hvor æbles- aften er presset fra eget træ, og hvor vi kender navnet på hen, der har dyrket hveden til vores brød, og navnet på hen, der har malet det.

—  Vi ser for os en verden, hvor vores ly, når vi sover, og vores læ, når vi opholder os, tager mindre men giver mere. Vi ser for os en verden, hvor vi passer bedre på det, vi allerede har skabt. Vi ser for os en fremtid, hvor vi bor mindre, så vi kan give plads til mere. For vi ved, at nærvær kun fylder i hjertet, og at ro kun fylder i sjælen.

—  Vi ser for os en fremtid, hvor vores færden er forsvarlig og mest af alt sker sammen. Vi ser for os en verden, hvor byernes biler og deres asfalt-tentakler er erstattet af cykler og letbaner, træer og buske. Vi ser for os en verden, hvor de partikler, vi indånder fra luften, blot bærer med sig naturens dufte.

—  Vi ser for os en fremtid, hvor vi forbruger mindre, så vi i stedet kan leve mere. Vi ser for os en verden, hvor vi er mange, der deles om tingene, bruger dem længere og reparerer mere. Vi ser for os en fremtid, hvor vi bruger mindre af vores tid på at betale for ting, vi ikke har brug for. Så vi i stedet bliver fri til at bruge mere tid på vores kære og dét, der faktisk betyder noget.

— Vi ser for os en fremtid, hvor det at arbejde med omsorg for hinanden og det fælles, kloden og naturen, værdsættes langt højere. Vi ser for os en verden, hvor vi arbejder mindre og deler det arbejde, der er. Og hvor vi kæmper os frie af den indretning, hvor værdien af vores arbejde tilflyder de få i toppen.

— Vi ser for os en verden, hvor vi har kæmpet os fri af de fås monopolisering af magt og midler og deres ødelæggelser af den klode og natur, der holder hånden under os. Hvor vi har kæmpet os fri af den usynlige, men mærkede tvang til at indgå i et system, der hverken arbejder for det fælles bedste eller inden for klodens og naturens begrænsninger. Vi ser for os en fremtid, hvor vi har taget magten tilbage for at dele den bedre imellem os. Og hvor vi er frie til at hjælpe hinanden igennem de forandringer, der skal gennemføres – med respekten for det enkelte menneske intakt.

— Vi ser for os en fremtid, hvor energien kun kommer fra solen og vinden og jorden og vandets bevægelse. Hvor vi sander, at kun det naturen kan bære at give, kan sætte os fri for alvor – fri af ødelæggelser, fri af krig, af grådighedens skurke og despoter.

— Vi ser for os en fremtid, hvor vi heler den skade, vi har forvoldt. Hvor vi giver tilbage alt det, vi har taget for givet. Hvor vi skaber en langt mere lige verden og fordeler bedre, det vi har, så alle lever langt friere og tryggere liv. Og hvor vi skaber retfærdighed for dem, der i dag har ingen.

— Forude, men inden for rækkevidde, venter en bedre verden. Og vi ved, at det kan lade sig gøre at nå den. For vi har gjort det så mange gange før – gået nye veje og overkommet problemer. Det kræver dog, at vi kæmper os fri af magtens klæbrige status quo.

— Håbet bor hos os. Handling skaber vi sammen.

Med venlig hilsen
Frie Grønne

Opgør med de politiske fiktioner

Livet, som vi kender det, befinder sig i en buldrende klimakrise og biodiversitetskrise. Hvert år tager menneskeheden mere end kloden og naturen kan give, og det har bragt livets på en knivsæg balancerende symbiose ud af balance. Den menneskelige aktivitet har bevæget kloden ud i territorie, der for menneskeheden er ukendt.

Og derfor må den førte politik følge med. Skal den det, kræver det først og fremmest et opgør med de politiske fiktioner, der holder os tilbage og skader en ærlig og redelig debat om problemernes omfang – og omfanget af de nødvendige forandringer.

Kompromisløs grøn handling

Den fysiske virkelighed kalder på en kompromisløs klima- og naturhandling. Tiden er løbet fra en politisk elite, der forhandler om Danmarks og civilisationens fremtid med dem, der forvolder den størst skade. Tiden er løbet fra, at der laves politiske kompromisser og studehandler om kloden og livets balance med politiske partier og ledere, der repræsenterer snævre profitmaksimerende særinteresser hos bl.a. fossil- og sværindustrien, hos industriland- bruget og deslige.

Frie Grønne kræver en klima- og naturpolitik, der baserer sig på følgende principper →

Frie Grønne kræver en klima- og naturpolitik, der baserer sig på følgende principper:

Virkelige mål

Vi kan hverken forhandle med klodens eller naturens grænser. Det er vores udgangspunkt. Tiden, hvor målet for den førte grønne politik blot er, at den er lidt bedre end den politik, der udsprang fra det nu visnende fossile paradigme, er slut.

Det betyder blandt andet, at vi skal tage ansvar for alle vores udledninger. Det vil sige både de udledninger, der foregår i Danmark og de udledninger, der er knyttet til vores forbrug, men som foregår andre steder i verden. Og så betyder det, at vi skal overholde det eneste budget, der betyder noget: CO2e-budgettet →

En madsuveræn fremtid

Landbrugets udledning af drivhusgasser udgør ca. 46 pct. af Danmarks samlede territoriale udledning af drivhusgasser, når man opgør det over en periode på 20 år. Produktionen af kød står for langt største- delen af landbrugets klimabelastning. Derudover så lægger landbruget beslag på 60 pct. af Danmarks samlede areal, og 80 pct. af det areal er afsat til produktion af dyrefoder. Danmark er altså et af de absolut mest opdyrkede lande i verden.

Det er på tide at tage et opgør med Danmarks mest ødelæggende sektor og erhverv →

Mere natur, mere væren

Den frigørelse af areal, der vil følge af et stop for industrilandbrugets ødelæggelser betyder, at Danmark kan begynde en ambitiøs indsats for at sætte den danske natur fri igen. Det er på tide – for den danske natur er under massivt pres. Biodiversitetskrisen bliver af mange omtalt som mere akut og kritisk end klimakrisen – 1 million arter er truede med udryddelse og vilde pattedyr udgør nu kun 4 pct. af den samlede mængde på jorden, hvor mennesker udgør 36 pct. og vores husdyr 60 pct.

Frie Grønne ønsker at genoprette naturen og biodiversiteten og derigennem menneskets forståelse af den, samhørighed med den, og respekt for den →

En grøn og retfærdig økonomi

Den nuværende indretning af økonomien fordrer, at formuerne ophober sig i toppen, mens dem i bunden efterlades på perronen. Den galopperende ulighed udgør i sig selv et problem så stort og uretfærdigt, at Frie Grønne ser det som et selvstændigt formål at bringe formuerne ned.

Frie Grønne ønsker, at Danmark aktivt bevæger sig ind i en økonomi, der har som mål at styre samfundet inden for både menneskets, planetens og naturens begrænsninger. Vi ønsker en feministisk økonomi, der anerkender omsorgsarbejde og omfordeler i et frontalangreb på både lokal og global ulighed. En økonomi, hvor omsorg for mennesker og natur er omdrejningspunktet og bundlinjen. Vi ønsker en økonomi, der prioriteter vejen ud af kriserne før profit for profittens skyld →

En ny, bæredygtig energiplan

En stabil, bæredygtig, og socialt retfærdig økonomi, der respekterer klodens og naturens begrænsninger afhænger af et helt andet energisystem, end det vi ser i dag. Lige nu er vores stadige afhængighed af kul, olie, og gas en stopklods, der er med til at accelerere klima- og biodiversitetskriserne og finansierer undertrykkende regimer.

Selvom sol, vind og vandets bevægelse antages at generere uendelige mængder energi, er energi i realiteten ikke en uendelig ressource. Al energiproduktion har et miljømæssigt aftryk. Selv de teknologier, der omdanner sol, vind osv. til energi, kræver naturressourcer for at blive til – naturressourcer hvis udvinding har store miljømæssige, sociale, og sundhedsmæssige konsekvenser lokalt og globalt.

Frie Grønne ser derfor, at fremtidens energiproduktion er så fri, ren, og grøn som muligt, og vigtigst af alt: At energien bruges med omtanke →

En ny grøn mobilitetsplan

Transportsektorens udledninger svarer til ca. en tredjedel af Danmarks samlede udledninger, og af dem kommer ca. 91 pct. fra vejtransporten, hvor fossile personbiler udgør mere end halvdelen. Den måde vi transporterer os på, og omfanget af vores transport udgør altså en stor belastning af klodens og naturens ressourcer.

Frie Grønne vil derfor arbejde for en omlægning af vores måde at tænke transport på, og den skal bygge på tre principper: 1. Vi skal begrænse behovet for transport, 2. Vi skal transportere os meget mere kollektivt og 3. Vi skal transportere os grønnere →

Reform af byggeriets ressource- og energiforbrug

Bygninger og byggeri (drift for nye og gamle bygning- er og anlæg) står for ca. 30 pct. af Danmarks territoriale udslip. Der er derfor betragtelige reduktioner af Danmarks klima- og ressourceaftryk at hente ved en gennemgribende nytænkning af sektoren.

Frie Grønne vil nytænke sektoren ud fra tre principper: 1. Byg færre bygninger, 2. byg mindre bygninger og 3. byg biogent, genbrugeligt, energieffektivt og klogt →

Danmarks globale ansvar

Klima- og biodiversitetskrisen er et billede på en dyb global ulighed og uretfærdighed. Dem, der har bidraget mindst til kriserne, rammes hårdest, og for mange, især i det globale Syd, er konsekvenserne af krigsførelsen mod naturen ikke noget, der ligger langt ude i en fjern ukendt fremtid – det er noget der rammer nu og her.

Frie Grønne ønsker et Danmark, der sætter fokus på global klimaretfærdighed – og tager sin del af ansvaret. For økonomisk ulighed og manglende demokratisk beslutningsmagt gør det sværere for os at forsøge at tackle klimakrisen for vores alles skyld →

Aggressiv udfasning af overforbrug

Hvis vi opsatte et budget for klodens og naturens ressourcer og fordelte det ligeligt mellem verdens borgere, så ville danskerne have opbrugt sin årlige del af budgettet for 2022 allerede d. 28. marts. Det er vores overshoot-dag. Det betyder kort fortalt, at vi resten af året tager mere, end kloden og naturen kan give – samt bruger af andres og fremtidige generationers ressourcer. Sagt på en anden måde ville det kræve 4 jordkloder, hvis alle skulle leve og forbruge, som vi gør i Danmark. Det er uholdbart.

Kort sagt så ser Frie Grønne for sig en fremtid, hvor vi bruger mindre af vores tid på at betale for ting, vi ikke har brug for. Så vi i stedet bruger mere tid på vores kære, og dét, der faktisk betyder noget.

Det betyder, at vi skal forbruge mindre. At det, vi faktisk forbruger, skal være genbrugeligt, genanvendeligt og så vidt muligt kompostérbart. Det betyder, at vi skal være fælles om mange flere ting og meget mere →

Fremtidens grønne arbejde og uddannelse

Arbejdsmarkedets indretning udgør en af de største barrierer for en grøn omstilling og transition til et samfund i balance med sine omgivelser. Private virksomheder jager produktivitetsforøgelser, effektiviseringer og robuste og agile medarbejdere med henblik på at bevare deres evne til at genere profit til direktionen og afkast til investorerne. Arbejdsmarkedet er i vid udstrækning vækstafhængigt, hvad der er uforeneligt med den tilstrækkelige omstilling, der skal til for at vi kan holde sig inden for vores CO2budget.

Frie Grønne ønsker at omfordele arbejde fra ødelæggelse til omsorg. Vi ser os en fremtid, hvor det at arbejde med omsorg for hinanden og det fælles – kloden og naturen – værdsættes langt højere. Vi ser for os en verden, hvor vi arbejder mindre og deler det arbejde, der er. Og hvor vi kæmper os fri af den indretning, hvor værdien af vores arbejde tilflyder de få i toppen  →

Genaktiver demokratiet

Forestil dig en fremtid, hvor vi ikke tager demokratiet for givet, men bruger det aktivt. Alle sammen. Hvor vi lever demokratiske liv. Hvor magten er flyttet fra Christiansborg tilbage til borgerne gennem borgerting og borgerforsamlinger, som alle har tid og mulighed for at tage aktivt del i. Hvor demokratiske dannelse igen er gennemsyrende i uddannelserne, men på en måde, der altid er til forhandling. Hvor demokratiet aldrig færdigdefineres. Hvor der ikke findes patent på demokratiet eller den rigtige måde at bruges sin demokratiske stemme på, hvor udviklingen aldrig slutter. Hvor alle stemmer er lige meget værd, men hvor der særligt lyttes til de mennesker, der før i tiden havde mindst at skulle have sagt.

Det er det demokrati, som Frie Grønne vil bane vejen for →

Download

Udspillet Komprimisløs grøn handling har som mål at levere på det, som FN allerede i 2018 og igen her i 2022 bad alle verdens nationer om: At levere en plan for omgående og uden fortilfælde omstillinger af alle samfundets sektorer samt investeringer i det fælles bedste; i omsorg for kloden, for naturen og for mennesker.
Download PDF
Fg Klimaudspil 2022 1