Nyheder

Susanne Zimmer: Fiskeriaftale svigter det skånsomme kystfiskeri og naturen i havet

Frie Grønne har efter lange forhandlinger besluttet ikke at være med i den politiske aftale om den danske udmøntning af EU-støtten til Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet

Af Susanne Zimmer, medlem af Folketinget for Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti.

Regeringens fiskeriaftale kommer ikke til at gøre nok for at genetablere og styrke havets mangfoldighed. Derfor har Frie Grønne forladt forhandlingerne om fiskeriaftalen, der netop nu er i den afsluttende fase.

Grundlæggende svigter aftalen nemlig det skånsomme kystfiskeri og den presserende genopretning og beskyttelse af havmiljøet.

Regeringen og aftalepartierne arbejder med en forståelse af bæredygtighed, som vi i Frie Grønne ikke mener er ambitiøs nok. Det Europæiske Råd har pointeret overfor medlemsstaterne, at formålet med programmet blandt andet er at hjælpe ”fiskere og kystsamfund med at fortsætte omstillingen til stabile, rentable og miljøvenlige værdikæder”. Hvad man forstår ved ”bæredygtighed” og ”miljøvenlig” afhænger dog af, om man spørger det store profitorienterede fiskerierhverv eller marinebiologer, små skånsomme kystfiskere og grønne organisationer. Og her abonnerer aftalen ikke på den rette forståelse af bæredygtighed og miljøvenlighed, mener vi i Frie Grønne.

Business as usual

Havet står for halvdelen af den ilt, der produceres på kloden og er hjem for en meget stor del af den samlede biodiversitet med et væld af planter og dyr. Og den kommende aftale var en oplagt mulighed for at give en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til vores havnatur og til at fremme skånsomme fangstmetoder, hvor der arbejdes med naturen og ikke imod den.

Regeringens analyse er da også, at der er behov for en større indsats for klima og bæredygtighed, både i forhold til erhverv, udvikling, miljøforbedring og naturbeskyttelse og understreger at fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer skal være en hovedprioritet i udarbejdelsen af rammerne for den finansielle pulje.

Vi ser det som en nødvendighed at genoprette den marine natur både for at bremse den galopperende klimakrise og for at opretholde sunde fiskebestande, så fiskeriet stadig har noget at leve af mange år ud i fremtiden.

Det behov adresseres dog ikke i den aftale, der er på bordet. I stedet bærer den mere præg af visionerne hos ”Det Blå Klimapartnerskab”, hvor eksport og vækst er hovedprioriteten.

I Frie Grønne ser vi, at aftalen åbner op for en fortsættelse af business as usual med et fokus på økonomisk vækst med minimale teknologiske forbedringer af et enormt skadeligt erhverv.

Skånsomt fiskeri, stenrev og en mangfoldig havnatur, ja tak!

I Frie Grønne har vi i forhandlingerne blandt andet presset på for, at der skulle afsættes midler til genetablering af stenrev i de danske farvande. Der er rigtig mange gode erfaringer, som viser, at når man genetablerer stenrev, opstår der nye oaser og økosystemer fulde af både planter og dyr. Stenrev sikrer hjem for truede arter og er medvirkende til at opretholde ellers truede fiskebestande. Vi ser det som en nødvendighed at genoprette den marine natur både for at bremse den galopperende klimakrise og for at opretholde sunde fiskebestande, så fiskeriet stadig har noget at leve af mange år ud i fremtiden.

I Frie Grønne har vi også presset på for at øremærke en del af midlerne til det skånsomme kystfiskeri. Det skånsomme kystfiskeri er relativt klimavenligt, skånsomt for biodiversiteten og har en relativt lille bifangst, da der fanges med redskaber som snurrevod, tejner og garn og ikke bundslæbende redskaber. Hvis man havde målrettet eller øremærket dele af puljen til skånsomt kystfiskeri, ville man sikre sig en garanti for, at midlerne ikke bare går til trawlere, der skal have nye garn for at reducere deres bifangst en smule, men som stadig pløjer havbunden op og efterlader golde havbundsørkener, hvor de har været.

Når man genetablerer stenrev, opstår der nye oaser og økosystemer fulde af både planter og dyr.

Det er dog lykkedes at få skånsomt fiskeri nævnt flere gange i aftalen, men det er mere signalværdi uden politisk prioritering og er slet ikke nok.

I Frie Grønne har vi også presset på for at øremærke en del af støtten til skånsomme certificeringsordninger. Eksempelvis er der positive erfaringer med den nye certificeringsordning, NaturSkånsom, som Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har arbejdet hårdt på at få gennemført gennem mange år og som er blevet rost af biologer og grønne organisationer. Som det ser ud lige nu, er vi bekymrede for, at store og ikke særligt bæredygtige mærkningsordninger løber med puljen. Det er nu, vi skal tage ambitiøse skridt og også støtte op om en adfærdsændring og muligheder for at skånsomme kystfiskere af mindre skala kan leve af deres bæredygtige forretning.

Frie Grønne er derfor ikke med i fiskeriaftalen, fordi den mere afspejler et uambitiøst kompromis for det miljøskadelige fiskerierhverv, end den fremmer biodiversitet og et sundt havmiljø, som er grundlag for fremtidens fiskebestand.