Nyheder

2. Mangfoldighed er samfundets ilt

Danmark ville ikke være Danmark uden vores mangfoldighed. Og Danmark ville ikke være Danmark uden vores fælles rettigheder til at være forskellige og til at leve sammen i fred – på trods af vores forskellige måder at leve på.

Mangfoldighed er ilt for vores samfund. Det holder os i live, så vores samfund ikke bliver kvalt i konformitet og homogenitet. Den kulturelle mangfoldighed, der præger især de større bysamfund, er den ilt, der puster liv i traditioner, kultur og idékraft, så vi fornyer, forandrer og forbedrer vores samfund i stedet for blot at bevare det i den misforståede tro, at det er så godt, som det kan blive. At det ikke kan blive bedre, at ingen kan lære os noget. Selvfølgelig kan de det. Sådan har det været i århundreder, og sådan vil det fortsætte. For uden mangfoldighed ingen kreativitet. Og uden kreativitet ingen af de nye ideer, vi som samfund lever af. Et samfunds kulturelle mangfoldighed er garant for dets udvikling og dets innovationskraft, og også, af den grund skal vi værne om diversiteten. Lige så vigtig diversiteten er for naturen, lige så essentiel er den for samfundet, især hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at klare de enorme udfordringer, som vi står overfor.

Frie Grønnes politiske projekt er et ligestillings- og rettighedsprojekt. Vi vil føre an i kampen for, at alle borgere opnår de samme rettigheder og har samme adgang til samfundet.

Mangfoldigheden skal derfor beskyttes, kultiveres og gødes, hvilket vi desværre langt fra ser i tilstrækkeligt omfang i dag. Med udbredelsen af sociale medier er det blevet almindeligt at reagere offentligt med varierende grader af vrede, irritation og frustration, hver gang nogen stikker ud fra det, vi kender. Med deres traditioner, deres beklædning, deres mad, musik, religion, seksualitet, levevis og kultur, hvor det er blevet acceptabelt at forsøge at fjerne forskellene. At file forskellighederne ned er helt uacceptabelt.

Frie Grønnes politiske projekt er et ligestillings- og rettighedsprojekt. Vi vil føre an i kampen for, at alle borgere opnår de samme rettigheder og har samme adgang til samfundet. Vi vil modarbejde ethvert politisk forslag, der diskriminerer en borger eller en gruppe af borgere. Der skal være nultolerance over for alle former for diskrimination, hvad enten det er på baggrund af køn eller kønsidentitet, seksualitet, hudfarve, religion, politisk anskuelse, alder, økonomi, fysisk formåen, nationalitet, social eller etnisk oprindelse. Vi arbejder med udgangspunkt i et bredt syn på diskrimination, men vi vil have særligt fokus på de grupper, der er hårdest ramt, såsom kvinder, muslimer og LGBTQ+.

Vi ser alt for ofte, at grundlovssikrede rettigheder, menneskerettigheder og internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, blive omgået – som da Danmark stoppede med at tage imod FN-kvoteflygtninge. Det er en skændsel for Danmark, som det humanistiske foregangsland vi burde være.

I Frie Grønne arbejder vi med udgangspunkt i en intersektionel feministisk forståelse med særlig vægt på antiracistisk feminisme. Med det anerkender vi, at forskellige diskriminationsgrundlag kan påvirke og forstærke hinanden. Det vil sige, at en homoseksuel person fra Somalia kan risikere at blive diskrimineret på grund af enten sin etniske eller nationale oprindelse eller sin seksuelle orientering eller alle tre dele. Vores intersektionelle standpunkt afspejler ønsket om et samfund, hvor ingen dele af din identitet må være afgørende og potentielt ødelæggende for dine muligheder i livet.

I Danmark er vi fælles om at bo i et land, hvor alle danskere er lige for loven, uanset hvordan vi ser ud, og hvor vi kommer fra. Men på trods af lovens lighedsideal er vi i praksis ikke ligeværdige og ikke altid ligestillede for loven. Retssikkerheden og retfærdigheden bliver desværre igen og igen udfordret ved at sætte enkelte gruppers retssikkerhed ud af kraft med særlove målrettet bestemte befolkningsgrupper og lokalsamfund, f.eks. ghettoloven og integrationsydelsen. Vi ser alt for ofte, at grundlovssikrede rettigheder, menneskerettigheder og internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, blive omgået – som da Danmark stoppede med at tage imod FN-kvoteflygtninge. Det er en skændsel for Danmark, som det humanistiske foregangsland vi burde være.

Frie Grønne kræver et frit og retfærdigt samfund, hvor samme rettigheder og love gælder for alle. Vi vil garantere retssikkerheden for alle borgere, så hver enkelt stilles lige for loven, hvad enten det er i forhold til grundloven, straffeloven, menneskerettighederne eller ytrings- og forsamlingsfriheden.

I takt med at tonen i debatten er blevet grovere, er de politiske forslag også blevet markant grovere, med det resultat at den strukturelle racisme er blevet mere og mere synlig. Især vores muslimske medborgere har mærket, hvordan diskriminerende lovgivning gennem de seneste 20 år har begrænset deres rettigheder og har stillet dem ringere end resten af samfundets borgere.

I Frie Grønne vil vi som noget helt grundlæggende kæmpe for en ligestillet omtale af alle borgere i det offentlige rum. Vi mener, at en positiv og inkluderende beskrivelse af vores tilflyttede medborgere og deres efterkommere i al politisk og offentlig omtale vil bane vej for større samhørighed og et mere ligestillet samfund.

Der er ikke længere samme rettigheder for alle. For eksempel er der én lovgivning for borgere, der bor i socialt udfordrede områder på den såkaldte ”ghettoliste”, og en anden for borgere, der ikke gør. Beboerne i vores udfordrede områder har for eksempel ikke ret til selv at bestemme, hvornår deres børn skal begynde i vuggestue. Og de har ikke alle ret til at blive boende i deres lejlighed, hvis de er første-, anden- eller tredjegenerationsdanskere. Der er derudover dobbeltstraf for samme gruppe borgere, hvis de begår en forbrydelse i deres lokalområde. De straffes dobbelt så hårdt som andre borgere, der begår den samme kriminalitet. De er ikke ligestillede for loven.

Frie Grønne sætter derfor foden ned på vegne af de mindretal, der rammes af statssanktioneret forskelsbehandling.

Når vores medborgere med minoritetsbaggrund kaldes for første-, anden- eller tredjegenerationsindvandrere, vil de altid opfattes som indvandrere og altid se sig selv som fremmede og anderledes. Ligegyldigt i hvor mange år og generationer de og deres familie har boet i Danmark. Det udstiller, adskiller og splitter os ad.

I Frie Grønne vil vi som noget helt grundlæggende kæmpe for en ligestillet omtale af alle borgere i det offentlige rum. Vi mener, at en positiv og inkluderende beskrivelse af vores tilflyttede medborgere og deres efterkommere i al politisk og offentlig omtale vil bane vej for større samhørighed og et mere ligestillet samfund. Borgere med minoritetsbaggrund skal ikke benævnes, som indvandrere, men som første-, anden- eller tredjegenerationsdanskere, hvis deres nationale eller etniske oprindelse absolut skal nævnes. For det er vigtigt at fastslå, at hvis du er født i Danmark, er du i vores øjne dansker, uanset om du nedstammer fra vikinger, vendelboer eller vietnamesere. Punktum.

Vi vil skabe ligestilling på alle niveauer og særligt kæmpe der, hvor beslutningerne tages, ressourcerne fordeles, og normerne skabes.

En af de største barrierer for ligestilling mellem kønnene er seksuel vold og chikane mod kvinder. Senest eksponerede #MeToo-bevægelsen en tsunami af vidnesbyrd om seksuelle krænkelser og chikane over hele verden og viste med isnende tydelighed, hvordan seksuelt magtmisbrug finder sted, for eksempel på arbejdspladser og i ulige relationer overalt i samfundet. Sexisme, seksuelt magtmisbrug og chikane er ødelæggende og nedbrydende. Det er umenneskeligt, og det underminerer rettigheder, personlig tryghed, karriereudvikling, livsudfoldelse og demokratisk deltagelse.

Vi vil understøtte udviklingen af en mere feministisk økonomi, som modstykke til en forældet fortælling om menneske og samfund, der modarbejder kønnenes ligeværd.

På arbejdsmarkedet er der markante forskelle mellem kønnene, idet kvinder bliver aflønnet lavere end mænd og møder flere barrierer i forhold til at blive forfremmet og få lønstigninger.

Efter hundrede års kvindekamp for ligeberettigelse og på trods af lov om ligeløn har vi stadig et ulige, uretfærdigt og uligestillet arbejdsmarked. Det vil Frie Grønne ikke acceptere.

Hvor lang vej, der stadig er for ligestillingen, afsløres, når kvinder i den traditionelle forståelse af økonomien ses som en underskudsforretning for samfundet. Fordi deres løn er lavere, fordi kvinder for eksempel er på barsel længere tid end mænd, fordi kvinder bliver set som mindre produktive i denne periode, og fordi kvinder bliver opfattet som mindre værdifulde økonomisk set.

For Frie Grønne er det et udtryk for, at traditionel økonomisk forståelse undervurderer og ikke prissætter kvinders aktiviteter og bidrag til samfundsøkonomien – og endnu vigtigere til samfundet – i tilstrækkelig grad. Der er brug for en feministisk økonomi, der fra vugge til grav er bygget på ligestillede og demokratiske prioriteringer med værdisætning af al slags arbejde udført af både kvinder og mænd.

Vi vil derfor understøtte udviklingen af en mere feministisk økonomi, som modstykke til en forældet fortælling om menneske og samfund, der modarbejder kønnenes ligeværd.

For Frie Grønne har alle mennesker lige ret til at være sig selv og finde kærlighed. Kærligheden skal ikke have nogen grænser. Og det skal accepteres og respekteres af samfundet.

Ligestilling er både vigtig mellem kvinder og mænd, men også mellem borgere med en seksualitet eller et køn, som kun et mindretal af den danske befolkning identificerer sig med. Danmark har både været et foregangsland for kønsskifteoperationer og for ægteskaber mellem mennesker af samme køn. Vi var det første land i verden, hvor der blev foretaget en vellykket kønsskifteoperation, så Georg Jørgensen endelig kunne blive Christine Jørgensen. Og vi var det første land i verden, hvor homoseksuelle par kunne indgå registreret partnerskab. Men Danmark kan i dag med lovgivning gøre langt mere for at ligestille og sikre rettigheder og beskyttelse af personer, der har en anden seksualitet eller kønsidentitet end den dominerende.

På trods af lov om registrerede partnerskaber, forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af seksuel orientering, ret til adoption og muligheden for juridisk kønsskifte er der langt igen i arbejdet med at sikre LGBTQ+personers rettigheder, mentale sundhed og trivsel.

For Frie Grønne er alle født lige, med lige værdighed og med lige rettigheder uanset køn, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika eller seksuel orientering. For Frie Grønne har alle mennesker lige ret til at være sig selv og finde kærlighed. Kærligheden skal ikke have nogen grænser. Og det skal accepteres og respekteres af samfundet.

Frie Grønnes udgangspunkt er, at vores evne til at acceptere hinanden og til at samarbejde på tværs af kulturer og kontinenter definerer dybden af vores humanisme. Vores fremtid og fremgang er fælles, og det er gennem fællesskabet, at vi kan overvinde de globale udfordringer, herunder ikke mindst klimakrisen, der i høj grad vil ramme nogle af de grupper, der i forvejen har mindst eller er undertrykte, og som vil betyde flygtningestrømme på et niveau, som verden ikke har set før.