Nyheder

Frie Grønne landsmøde 2024

Img 8626

Kære alle

Vi har i Fri Grønnes Råd taget en usædvanlig, men, – mener vi – nødvendig beslutning, nemlig at udsætte landsmødet. Baggrunden for dette er, at vi efter et vanskeligt år ønsker at sikre, at Frie Grønne står stærkt frem mod det kommende kommunalvalg.

Landsmødet bliver afholdt lørdag den 7. september.

Konkret er udfordringerne i forhold til afholdelse af landsmødet, som planlagt, 15. juni:

  • Alt for få tilmeldte

Dette er et problem i forhold til nødvendige diskussioner om Frie Grønnes prioriteringer i de kommende år. Herunder deltagelse i Kommunalvalget, november 2025, samt sikring af at være opstillingsparate til kommende folketingsvalg.

Der er naturligvis også en række vigtige politiske prioriteringer frem mod kommunalvalget, samt nogle mere overordnede beslutninger, som skal drøftes.

  • For få kandidater til tillidsposterne.

Blandt andet er der ikke nok opstillede til Frie Grønne Råd. Dette er et problem i forhold til vedtægterne, men ligeledes en konkret daglig udfordring med for stor arbejdsbyrde for al for få mennesker til følge.

Folketinget vedtog med kort varsel, at partier, som Kristendemokraterne og Frie Grønne, der var berettiget til partistøtte i forhold til stemmetallet ved Folketingsvalget, med virkning fra 1. januar 2024 skulle fratages denne støtte.

Konsekvensen heraf, har været for Frie Grønnes været, at der ikke har været råd til ansatte eller bare at betale for mindre arbejdsindsatser. Så alle opgaver er blevet udført af nogle få frivillige, herunder Frie Grønne Råd. Det er derfor vigtigt, for Frie Grønnes fremtid, at vi får etableret nogle råd og udvalg, samt i det hele taget får aktiveret flere frivillige, der kan aflaste de tillidsvalgte.

Konkret, skal der vælges tillidsposter til Frie Grønnes Råd samt Politisk Udvalg. Desuden skal der naturligvis vælges den Politiske leder

Om frie Grønne råd, står bl.a. i vedtægterne:

  • 8. Frie Grønne Råd

Stk. 1. Frie Grønne Råd består af den til enhver tid værende Politiske Leder samt seks medlemmer, der vælges af landsmødet for to år ad gangen (årligt forskudt

med tre medlemmer det ene år og tre medlemmer det efterfølgende år). Endvidere vælges to suppleanter, der kun vælges for ét år ad gangen.

Stk. 2. Frie Grønne Råd er den øverste organisatoriske myndighed mellem landsmøderne.

Stk. 3. Frie Grønne Råd har det organisatoriske hovedansvar for at drive og administrere foreningen mellem landsmøderne, og varetager herunder drift,

økonomi, personalesager samt intern og ekstern kommunikation. Frie Grønne Råd er endvidere ansvarligt for foreningens strategi i forbindelse med politiske valg og

politiske kampagner i øvrigt.

 

Om Politisk udvalg står der bl.a. i vedtægterne:

  • 11. Politikudvalg

Stk. 1. Politikudvalget består af fire medlemmer samt to suppleanter, der vælges på landsmødet for en et-årig periode. Frie Grønne Råd udpeger et rådsmedlem til

Politikudvalget. Politikudvalget vælger en forperson blandt sin midte.

Stk. 2. Politikudvalget træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde afstemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Stk. 3. Politikudvalget udarbejder forslag til og vedtager foreningens politik indenfor rammerne af foreningens vedtægter samt Frie Grønnes formål, værdier og principper. Politikudvalget har mulighed for at nedsætte specialiserede underudvalg.

 

Så brug gerne din sommerferie til at overveje, om du kunne tænke dig at bidrage med en aktiv indsats som tillidsperson eller på anden måde. Hvis du ønsker at bidrage som kandidat til en tillidspost, skal du senest lørdag den 17. august indsende dit kandidatur til: rådet@friegronne.dk

Hvis du vil med til landsmødet skal du skrive til kontakt@friegrønne.dk.  Bare skriv ”landsmøde 2024” i emnefeltet samt som minimum dit fulde navn i mailen.

I begyndelsen af august sender vi en ”reminder” med tilmeldingsfrist og frist for at melde dit kandidatur. Men du er meget velkommen til allerede nu at melde dit kandidatur samt tilmelde dig landsmødet.

Håber meget, at vi ses til Landsmødet den 7. september.

De bedste hilsner
Frie Grønne Råd