Nyheder

Afskaf hjemløshed

mihai-moisa-HiBzO1ODtMY-unsplash

Housing first for alle. Mere og bedre bostøtte – uden at bygge nyt 

Vi går en kold vinter i møde, og vi kan ikke byde nogen at sove på gaden. Det er en fælles opgave at sikre, at alle har tag over hovedet og en seng at sove i. Derudover står vi i en situation, hvor inflationen stiger og udhuler de fattigstes økonomi, så det bliver sværere at få enderne til at mødes. Nogen tvinges til at gå fra hus og hjem.

Antallet af folk, der lever i hjemløshed er pt. 5789[1]. Andelen af folk i hjemløshed, der lever i langvarig hjemløshed anslås til at være omkring 25 %.

Housing first-princippet har vist sig at være en succes, der hvor den er implementeret. Folketinget vedtog i november 2021 en politisk aftale, der skulle reducere hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Aftalen inkorporerer nogle af principperne i housing first-tilgangen, men initiativerne er ikke omfattende nok til at afskaffe hjemløshed og sikre, at alle har adgang til et hjem. Der er brug for flere akutte, samt dybere og mere omfattende strukturelle tiltag, så vi både kan afskaffe den eksisterende hjemløshed og forebygge, at flere ender på gaden.

På samme tid, som vi har folk, der lever i hjemløshed og en gruppe borgere, hvis betalingsevne udhules med energikrise, inflation og et ydelsessystem, der ikke følger med prisudviklingen, står mindst 2700 boliger langtidstomme alene i Københavns Kommune. Samtidigt vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen i København at der er cirka 3000 lejligheder i København uden bopælspligt, og som derfor står tomme hele eller en stor del af året.

Overordnede forslag

 1. Der skal være herbergspladser nok
 2. Housing first skal være forpligtende, dybdegående og gælde for alle med behov
 3. Betalelige boliger til alle

”Vi kan i et rigt samfund som det danske ikke være hjemløshed bekendt, og vi kan, hvis viljen er der, afskaffe hjemløshed, som vi kender det i dag. Derfor stiller Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti nu tre helt konkrete forslag med en række underforslag for at nå målet om at afskaffe hjemløshed, som det burde være nemt for resten af Folketinget at bakke op om. Pengene finder vi ved at droppe den natur-, miljø- og klimaskadelige tredje Limfjordsforbindelse”, fortæller Sikandar Siddique.

”Det er en hjertesag for Frie Grønne at hjælpe dem, der har det sværest, og derfor er det helt naturligt for os at omfordele penge fra mere motorvej til boliger til gadens folk. Det er ærgerligt, at der er indgået en så utilstrækkelig aftale, og det ønsker vi at ændre konstruktivt på med disse forslag.”

Forslaget i detaljer

Målsætning: Ingen skal – mod deres vilje – leve i langvarig hjemløshed i 2025.

Der skal være herbergspladser nok
Antallet af herbergspladser skal matche det behov, der eksisterer blandt folk, der lever i hjemløshed. Lige nu er der omkring 5789 hjemløse og 2800 herbergspladser i Danmark.

 • Herberger skal også være safe spaces for folk i hjemløshed. Særlig fokus på udsatte grupper og safe spaces for kvinder, unge, LGBTQ+. Hvis herbergerne ikke selv kan løfte opgaven med at fremme trygheden for særligt udsatte, må Servicelovens §107 udvides til at sikre dette. Der skal altså oprettes fokuserede herbergspladser til særligt udsatte grupper.
 • Værelser på hoteller og vandrehjem skal kunne reserveres af kommunerne til de folk i hjemløshed. Det skal ske efter samme model, som vi kender det fra corona-hoteller under COVID-19-krisen. Kommunerne kompenseres af staten.

Housing first skal gælde for alle med behov
Alle der lever i hjemløshed skal betingelsesløst kunne få tilbudt en bolig med den tilhørende nødvendige bostøtte.

 • Housing first skal tilbydes alle – ikke kun folk, der har boet på herberg og dermed benytter sig af et §110-tilbud. Der skal gives statsrefusion til bostøtten for dem, der har behov for det og ikke afhængigt af, om vedkommende har opholdt sig på et herberg. Det vil sige at målgruppen for udslusningsboliger og -ordninger skal udvides, så den omfatter folk i forskellige typer af hjemløshed. Det gælder også gadesovere og såkaldte ”sofasurfere”. Derudover bør det også være muligt for kommunen at bruge udslusningsboliger forebyggende til mennesker, der er på vej ud i hjemløshed. Fortrinsret til LGBTQ+personer, kvinder og unge. Rejsen fra herberg eller gaden til pludselig at skulle holde styr på egen bolig er lang. Og for nogle er den uoverskueligt lang. Udslusningsboliger i bofællesskaber kan derfor være en afgørende løsning for, hvordan vi sikrer en tryg overgang fra hjemløshed, hvor det stadig er muligt at få den nødvendige hjælp til at komme på benene efter hjemløshed.
 • Alle kommuner pålægges at lave handleplaner med målsætninger for at afskaffe hjemløshed.
 • Fokus på at nedbringe sagsbehandlingstider, men hvor “den gode overgang” ikke skal ofres i forsøget på at sikre hurtige overgange.
 • Det skal være muligt for den enkelte selv at vælge, hvilken kommune vedkommende ønsker at flytte til og få en bolig tilbudt i.
 • Udvidelse af klagemuligheder over kommunens tilbud af uegnede boliger til personer i hjemløshed.
Nok betalelige boliger til alle

Kraka vurderer at der er brug for i omegnen af 10.000 billige boliger frem mod 2030 for at udrydde langvarig hjemløshed.

 • Billige boliger er boliger, hvor borgeren ikke skal have mere end 2000 kr. op af lommen for at betale sin husleje. Det kan ske gennem f.eks. øget boligtilskud eller forhøjelse af de sociale ydelser.
 • Boligerne skal først og fremmest skabes ved at inddrage og omdanne den eksisterende bygningsmasse til billige almene boliger og udslusningsboliger. Det vil sikre, at boligerne tilbydes i befolkningstætte områder i centrum af byerne og at klimaaftrykket af tilvejebringelsen af flere billige boliger holdes på et minimum. Omkring 6 % af den samlede masse af kontorbygninger over hele landet står tomme lige nu. De skal kunne reserveres af kommunerne til at blive omdannet til billige boliger.
 • Kommunerne skal sikre at der er billige boliger til rådighed, som kan betales af folk i hjemløshed. Kommunerne pålægges at sikre, at der også sikres mulighed for den hjemløse at vælge mere alternative og skæve boformer (f.eks. flytbare huse, campingvogne, o. lign.), hvis denne ikke føler sig tilpas i almindeligt boligbyggeri.
 • Det offentlige skal have mulighed for at overtage lejligheder og øvrige erhvervsbygninger, der har stået tomme i et halvt år.
 • Indførsel af bopælspligt for alle boliger, så man ikke kan eje en bolig, der ikke bor nogen i. Det gælder med tilbagevirkende kraft og indebærer en ændring af lokalplanerne.
 • Drop ghettoloven og nedrivningen af almene boliger.
Finansiering
 • Omdannelse af eksisterende bygningsmasse til boliger kan ske gennem Fonden for blandede byer, der blev vedtaget i november 2021.
 • Der afsættes yderligere 4 mia. kr. til omdannelse af eksisterende bygningsmasse til billige boliger, herbergspladser samt udslusningsboliger og bofællesskaber. De 4 mia. kr. findes ved et fuldt stop for Egholmforbindelsen (Anlægspris på 6,2 mia. kr.).
 • Pris: Kraka estimerer i en rapport fra 2020, at en national strategi for implementering af Housing first vil give samfundet en samlet besparelse på 2 mia. kr.

[1] Hjemløse i Danmark – VIVE